Kustannuspaikat

Kustannuspaikkaerittely on taloushallinnon käsite, joka tarkoittaa kustannusten ja tulojen erittelyä ja seurantaa esimerkiksi eri toimipaikkojen, osastojen tai asiakkaiden välillä.

Näitä seurattavien asioiden otsikoita kutsutaan laskentakohteiksi tai dimensioiksi. Yritys voi itse määritellä seurattavat laskentakohteet. Kustannuspaikkaerittelyn avulla yritys pystyy seuraamaan ja analysoimaan kustannuksia tarkemmin, mikä auttaa tehokkaamman budjetoinnin ja päätöksenteon tekemisessä.

Kustannuspaikat Bezala-kuittiohjelmassa

Bezalaan kululle voidaan merkitä kustannuspaikkatieto, joka viedään tositteen mukana kirjanpito-ohjelmaan.

Suurimmasta osaa taloushallinnon ohjelmia laskentakohteet saadaan automaattisesti päivittymään Bezalaan (esim. Netvisor, Procountor, NetSuite ja D365) tai ne voidaan tuoda sinne Excelin avulla käyttöönoton yhteydessä. Voimme myös hakea kustannuspaikat SFTP-palvelimelta, kun ne toimitetaan tietyssä muodossa (lue lisää).

Bezalassa voidaan myös määritellä ketkä työntekijät voivat merkitä kuluja millekin kustannuspaikalle. Bezalassa tätä kutsutaan resurssoinniksi.

Kustannuspaikan taakse voidaan asettaa oma hyväksyntäkierto ja käyttäjille voidaan asettaa oletuskustannuspaikkoja. Lisätessään kuluja käyttäjä voi valita kustannuspaikan (tai jättää asetusten mukaisen oletuskustannuspaikan). Kuitteja voi myös jakaa usean kustannuspaikan kesken.

Automaation valitsema ja käyttäjän vahvistama kustannuspaikkatieto lähetetään tositteen mukana kirjanpitoon. Bezalan voi myös yhdistää raportointiohjelma BI Bookiin, jossa syntyneitä kuluja voi vertailla kustannuspaikkakohtaisesti.

Tällä sivulla myös:

Mitä eroa on laskentakohteella ja kustannuspaikalla?

Mitä on kustannuspaikkaerittely?

Miten kustannuspaikkaerittely tehdään?

Mitä eroa on laskentakohteella ja kustannuspaikalla?

Laskentakohde / dimensio:

  • Yleinen termi, joka viittaa mihin tahansa, jonka kustannuksia tai tuloja halutaan seurata.
  • Esimerkkejä: toimipaikka, osasto, asiakas, projekti

Kustannuspaikka:

  • Tarkempi käsite, viittaa tiettyyn paikkaan, osastoon tai toimintaan, jolle kustannuksia kohdistetaan.
  • Esimerkkejä: Oulun toimisto, Helsingin toimisto, Markkinointiosasto, Talousosasto

Mitä on kustannuspaikkaerittely?

Kustannuspaikkaerittelyssä kustannukset jaetaan eri toimipaikkojen tai kustannuspaikkojen kesken siten, että voidaan selvittää, kuinka paljon kukin kustannuspaikka on kuluttanut tai tuottanut. Tämä erittely mahdollistaa kustannusten tehokkaan seurannan ja hallinnan, ja auttaa yritystä tunnistamaan mahdolliset kustannussäästömahdollisuudet.

Esimerkiksi suurella yrityksellä voi olla useita eri osastoja ja toimipisteitä eri puolilla maata. Kustannuspaikkaerittelyn avulla voidaan selvittää, kuinka paljon kustakin osastosta on kulutettu ja kuinka paljon kukin osasto on tuottanut voittoa. Tämä voi auttaa yritystä tekemään päätöksiä esimerkiksi osastojen resursoinnista tai investoinneista.

Sen avulla yritys voi myös arvioida eri toimipaikkojen tai osastojen kannattavuutta. Jos jokin toimipaikka tai osasto tuottaa jatkuvasti tappiota, yritys voi harkita sen sulkemista tai uudelleenjärjestelyjä. Toisaalta, jos jokin toimipaikka tai osasto tuottaa erityisen hyvin, yritys voi keskittää resurssejaan siihen ja pyrkiä kasvattamaan sen tuottavuutta entisestään.

Kustannuspaikat voivat myös auttaa yritystä tunnistamaan kustannusten jakautumisen epätasaisuutta eri toimipaikkojen tai osastojen välillä. Tämä voi johtua esimerkiksi erilaisista toimintatavoista tai tehottomista prosesseista. Kun nämä epätasaisuudet tunnistetaan, yritys voi ryhtyä toimenpiteisiin niiden tasaamiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Kustannuspaikkaerittelyn avulla yritys voi myös seurata eri toimipaikkojen tai osastojen suorituskykyä. Tämä voi auttaa yritystä tunnistamaan parhaiten suoriutuvat toimipaikat tai osastot ja oppimaan niiden parhaista käytännöistä. Näitä parhaita käytäntöjä voidaan sitten levittää muihin toimipaikkoihin tai osastoihin, jotta koko yrityksen suorituskyky paranee.

Kustannuspaikkaerittely on siis tärkeä työkalu yrityksen taloudellisen suorituskyvyn seurannassa ja hallinnassa. Se auttaa yritystä tunnistamaan kustannusten jakautumisen epätasaisuutta, kustannussäästömahdollisuuksia sekä parhaiten suoriutuvia toimipaikkoja tai osastoja. Näiden tietojen avulla yritys voi tehdä parempia päätöksiä ja pyrkiä parantamaan koko organisaation tehokkuutta ja kannattavuutta.

Miten kustannuspaikkaerittely tehdään?

Kustannuspaikkaerittely voidaan tehdä eri tavoilla riippuen yrityksen tarpeista. Yleisesti ottaen kustannuspaikkaerittelyä varten tarvitaan taloushallinnon järjestelmä, joka mahdollistaa kustannusten erittelyn eri kustannuspaikoille. Tilitoimistot ovat usein apuna valitsemassa seurattavia laskentakohteita.

Suomessa käytettävät taloushallinnon järjestelmät tarjoavat monia erilaisia ​​toiminnallisuuksia kustannuspaikkaerittelyyn.

  1. Yrityksen on ensin määriteltävä, mitä laskentakohteita halutaan eritellä. Ne voivat olla esimerkiksi eri osastot, projektit tai palvelukeskukset.
  2. Sen jälkeen kustannuksia ja tuloja voidaan kohdistaa eri kustannuspaikoille kirjanpito- ja kuittiohjelmassa
  3. Kun kustannukset ja tulot on kohdistettu eri kustannuspaikoille, voidaan tehdä raportointia ja analysointia. Tämä auttaa yritystä ymmärtämään, kuinka paljon kukin kustannuspaikka on kuluttanut tai tuottanut ja mahdollistaa päätöksenteon tehokkaammaksi.

Yrityksissä kustannuspaikkaerittelyä käytetään laajasti taloushallinnon prosesseissa. Se auttaa yrityksiä saamaan tarkempaa tietoa kustannuksistaan ​​ja niiden jakautumisesta eri osastojen tai projektien kesken. Tämä puolestaan ​​mahdollistaa paremman budjetoinnin ja resurssienhallinnan, mikä on tärkeää yrityksen tehokkaan toiminnan kannalta.

Miten kustannuspaikkaerittelyä voidaan hyödyntää yrityksen johtamisessa?

Kustannuspaikkaerittelyllä on useita hyötyjä yrityksen johtamisessa:

  • Budjetoinnin tarkentaminen: Kustannuspaikkaerittely auttaa yritystä hahmottamaan, kuinka paljon kustakin toiminnasta tai osastosta on kulunut rahaa. Tämä mahdollistaa budjettiin tarkemman suunnittelun ja mahdollistaa resurssien tehokkaamman allokaation.
  • Tehokkuuden mittaaminen: Kustannuspaikkaerittely auttaa yritystä arvioimaan, kuinka tehokkaita eri kustannuspaikat tai toiminnot ovat. Tämä voi auttaa tunnistamaan mahdolliset pullonkaulat tai kustannusten säästömahdollisuudet.
  • Päätöksenteon tueksi: Kustannuspaikkaerittelyllä yritys saa tarkkaa tietoa kustannuksista sekä eri toimintojen tuottavuudesta. Tämä auttaa yritystä tekemään parempia päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai organisaation resursoinnista.

Kustannuspaikkaerittely on myös tärkeä työkalu yrityksen taloushallinnossa. Sen avulla voidaan seurata ja analysoida kustannuksia eri toiminnoissa ja osastoilla. Tämä auttaa yritystä ymmärtämään, mitkä toiminnot ovat kannattavia ja mitkä eivät.


Viimeisimmät artikkelit